Detektívne služby pre poisťovne - Súkromný detektív | WEST LEASE s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Detektívne služby pre poisťovne

Detektívne služby pre poisťovne

 
 
činnosť súkromného detektíva pre poisťovne:
 
Činnosť súkromného detektíva pre poisťovne spočíva v :
 
  • prešetrovaní podozrivých poistných udalostí
  • preverovaní dokumentov, ktoré by mohli byť sfalšované
  • získaní informácií a podkladov potrebných k vypracovaniu znaleckého posudku, kriminalistických expertíz, ako dôkazného prostriedku v konaní pred súdom resp. správnym orgánom
  • vypátraní poistníka  – účastníka konania a zabezpečíme doručenie a prevzatie listovej zásielky
  • vykonávaní kvalitnej a systematickej činnosti pri prešetrovaní podozrivých prípadov v teréne
  • získavaní informácií, údajov, potvrdzujúcich resp. vyvracajúcich skutkový stav veci
  • získavaní informácií, údajov, ktoré slúžia ako dôkaz o spáchaní trestného činu poisťovacieho podvodu
Trestný čin poisťovacieho podvodu podľa § 223 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, spočíva v tom, že  niekto vyláka od iného poistné plnenie tým, že ho uvedie do omylu v otázke splnenia podmienok na jeho poskytnutie, a tak mu spôsobí škodu.
 
 
Každý rok je čoraz viac podvodníkov, ktorí chcú od poisťovne vylákať čo najviac financií bez právneho nároku.
 
Môžeme povedať, že rozoznávame dve skupiny poisťovacích podvodníkov:
 
 
1/. Prvú skupinu tvoria klienti poisťovne, ktorí využijú príležitosť v poistení na obohatenie sa v situácii, keď nemajú dané riziko zmluvne kryté, alebo škoda je v skutočnosti nižšia ako požadujú poistení. Títo klienti neuzatvárajú zmluvu o poistení s cieľom zneužiť poistenie. Už keď poistná udalosť nastane, chcú pri tejto príležitosti pokryť vlastnú stratu na odškodnenie ktorej by nemali podľa poistných podmienok v zmluve nárok.
 
2/. Druhou skupinou podvodníkov sú osoby, ktoré vstupujú do poistenia už so zámerom obohatiť sa na úkor poisťovne. Tieto osoby veľmi dobre ovládajú podmienky a výluky produktov poisťovne. V tomto prípade ide väčšinou o organizované skupiny poisťovacích podvodníkov, ktorých je ťažké odhaliť, poprípade sa ich podarí odhaliť pri rôznych sériách poisťovacích podvodov.
Máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky